PRAKTIJK VERVERS

Privacy Statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelde therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Deze gegevens zijn van belang voor het uitvoeren van een natuurgeneeskundige behandeling.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot uw gegevens; wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim),
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een natuurgeneeskundige behandeling en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de persoonlijke en medische gegevens worden zowel schriftelijk als digitaal bewaard. Schriftelijk, via een klantkaart, in een afgesloten kast. Digitaal, op een beveiligde laptop met een up-to date software, waar regelmatig een backup gemaakt wordt van de gegevens. De kast en laptop met de dossiers bevinden zich in een beveiligd pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid,
 • voor geanominiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing,
 • voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden zowel digitaal en schriftelijk verwerkt en bewaard op een beveiligde laptop en een afgesloten kast.

De gegevens van het cliëntendossier blijven zoals in de wet wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats,
 • uw geboortedatum,
 • datum van de behandeling,
 • een korte omschrijving van de behandeling; natuurgeneeskundige behandeling,
 • de kosten van het consult

Vanuit de Algemene Verordering Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-rechten;

Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen aan een andere therapeut of organisatie.

Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:

 • de gegevens niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt
 • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
 • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
 • de wettelijke bepaalde bewaartermijn is verstreken
 • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website
 • als verwerking onrechtmatig is

Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.

Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en te laten aanvullen.

Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperking indien:

 • de gegevens mogelijk onjuist zijn
 • de verwerking onrechtmatig is
 • de gegevens niet meer nodig zijn
 • u bezwaar maakt

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.

Recht op bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.